F

Porady gospodarcze

Podczas prowadzenia firmy bardzo istotne jest nieustanne kontrolowanie zmian, które zachodzą w polskim prawie, zwłaszcza w prawie podatkowym. Za złamanie poszczególnych przepisów grożą poważne konsekwencje prawne, zazwyczaj w postaci kary grzywny, która potrafi znacznie obciążyć budżet przedsiębiorstwa.

W celu prowadzenia biznesu zgodnie z prawem, kluczowe mogą okazać się porady gospodarcze. Skorzystanie z usług prawników zwiększa bezpieczeństwo przedsiębiorstw, gdyż gwarantuje jej funkcjonowanie zgodne z obowiązującymi przepisami.
Są one także istotne w razie gdy przedsiębiorstwo popadnie w poważne problemy w fiskusem.

Należy mieć jednak na uwadze, że konsultacje prawne powinny być prowadzone w momencie wystąpienia pierwszych symptomów nieprawidłowości lub jakichkolwiek wątpliwości odnośnie swoich działań. W razie poważnego naruszenia przepisów przedsiębiorstwo bowiem zostanie pociągnięte do poniesienie odpowiedzialności.  
   

Lwia spółka

Lwia spółka to spółka osobowa, w której jeden ze wspólnik jest wyłączony od udziału w stratach, a drugi od udziału w zyskach.
Jej nazwa wywodzi się już ze starożytnego Rzymu (societas leonina), gdzie jej zawieranie było niezgodne z prawem.

W Polsce lwie spółki także są nielegalne. Kodeks spółek handlowych bowiem jasno określa, iż nie można żadnego wspólnika wykluczyć od udziału w zysku, jaki firma osiąga. Wykluczenie od udziału w stratach jest możliwe.

§ 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.
§ 2. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach.
§ 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.


Istnieją jednak państwa, w których lwie spółki funkcjonują na zasadach równych z pozostałymi spółkami. Należy do nich na przykład Austria. W większości unijnych państw jest ona jednak 
podobnie jak w Polsce zakazana.

Krajowy Rejestr Sądowy - struktura

  Krajowy Rejestr Sądowy to powszechny rejestr w którym między innymi zgłasza się rozpoczynającą działalność spółki handlowej. Nie obejmuje jednak tylko spółek handlowych, ale również inne instytucje, takie jak stowarzyszenia, fundacje czy dłużników. 

   Struktura KRS obejmuje trzy rejestry: 
  1. Rejestr przedsiębiorców (spółek z o.o., akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, jawnych, partnerskich),
  2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
  3. Rejestr dłużników niewypłacanych. 

  W Rejestrze Przedsiębiorców wchodzącym w skład Krajowego Rejestru Sądowego na dzień 31 grudnia 2015 roku zarejestrowanych było około 400 000 spółek, z czego największy udział przypadał dla spółki z o.o. Liczba tych spółek wyniosła na ten dzień około 300 000. 

  Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie informatycznym przez 27 wydziałów gospodarczych, znajdujących się w 21 sądach rejonowych na terenie całej Polski. Jednak w przypadku niektórych podmiotów istnieje możliwość rejestracji za pośrednictwem platformy eMS, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Zakładanie spółek w KRS

Zakładanie spółek w KRS może odbywać się zarówno w trybie tradycyjnym, ale w przypadku niektórych spółek również w trybie online. Oba sposoby w pewnym sensie są do siebie podobne. Najważniejszą różnicę stanowi głównie forma, w jakiej sporządza się w dokumenty oraz w jaki sposób uiszcza się opłaty sądowe.

Jak zakłada się spółkę w trybie tradycyjnym?

Zakładanie spółek w trybie tradycyjnym rozpoczyna się od sporządzenia wymaganej przepisami Kodeksu Spółek Handlowych - umowy. W przypadku niektórych spółek umowa musi posiadać formę aktu notarialnego, a czasem nie. Obowiązek ten dotyczy spółek akcyjnych, z o.o., komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Po sporządzeniu umowy spółki trzeba wypełnić wnioski rejestracyjne oraz pozostałą dokumentację niezbędną do złożenia w KRS. Sporządzoną poprawnie i kompletną dokumentację rejestracyjną należy złożyć w KRS osobiście. Jednak zaraz przed rejestracją należy uiścić w kasie opłatę za wpis do Rejestru Przedsiębiorców i ogłoszenie w MSiG.

Po złożeniu wymaganej dokumentacji oraz uiszczeniu opłat sądowych w KRS należy poczekać kilka dni, aż zostanie wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru. Od tego czasu można zająć się kolejnymi procedurami rejestracyjnymi spółki.

Zmiany okresu obrachunkowego w spółkach z o.o.

Zdarzają się sytuacje w których możliwe jest wydłużenie lub skrócenie okresu obrachunkowego. Oczywiście, by móc je wykorzystać trzeba znać przepisy, dotyczące ustalania roku obrachunkowego. Oto najważniejsze zasady w tym zakresie.
 W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. 

 W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. 

 W razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. 

 Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.